1. Identificació

 • Titular: SERGIO BÁGUENA ALAGARDA (d’ara endavant, “RT”).
 • NIF: 52 406 701 M
 • Domicili social: C/ Alfou,26 – 08459 SANT ANTONI DE VILAMAJOR (BARCELONA).
 • Telèfon de contacte: 613 262 752
 • Email: info@rainbowtelecom.cat

2. Informació

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’usuari (d’ara endavant, l’“Usuari” o, quan correspongui, els “Usuaris”) queda informat que les dades personals que faciliti a través de la pàgina web disponible a la URL www.rainbowtelecom.cat (d’ara endavant, la “Plataforma”) siguin tractats per RT, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur . L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, podent l’Usuari determinar, de forma lliure i voluntària si voleu facilitar les vostres dades personals a RT.

3. Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades als formularis de la Plataforma són amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats per a les quals estan sent demanades. Per tant, si no se’n faciliten o no es faciliten correctament no es podran atendre les sol·licituds de l’Usuari, sens perjudici que podrà visualitzar lliurement certs continguts de la Plataforma.

4. Amb quina finalitat tractarà RT les dades de l’usuari?

Les dades personals de l’Usuari facilitades a través de la Plataforma seran tractades per RT d’acord amb les finalitats següents:

 • Gestió de la relació contractual amb l’Usuari per la contractació de serveis de RT:
  • Gestionar l’alta i la baixa de l’Usuari registrat a la Plataforma.
  • Permetre l’accés a les funcionalitats i els serveis reservats als usuaris registrats.
  • Contactar a l’Usuari per recordar-lo i/o ajudar-lo quan no hagi finalitzat el procés de registre.
  • Gestionar el cobrament dels serveis contractats per l’Usuari a través de la Plataforma.
  • Realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats amb la informació que ens faciliten, a fi de valorar el rendiment dels nostres serveis.
  • Prevenció i control de la utilització de la Plataforma amb fins il·legals o no autoritzats, amb finalitat econòmica o sense.
  • Enviar comunicacions transaccionals sobre el compte de l’Usuari a la Plataforma o la disponibilitat del mateix.
  • Consultar dades de solvència relatives al Client que, si escau, figurin en fitxers sobre solvència patrimonial i crèdit o en fitxers relatius al compliment o incompliment d’obligacions dineràries.
  • Donar compliment a les obligacions legalment establertes.
 • Respondre a les qüestions plantejades a través dels canals de contacte habilitats
  • Gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències, reclamacions o consultes de l’Usuari realitzades a través dels diferents canals de comunicació posats a disposicions del mateix.
 • Realització d’enquestes de qualitat i satisfacció:
  • Realització de consultes als Usuaris relatives a la qualitat i la seva satisfacció amb els serveis proporcionats per RT
 • Enviament de comunicacions comercials:
  • Enviament de comunicacions comercials a l’Usuari sobre productes, serveis, promocions, ofertes, campanyes de fidelització, esdeveniments, notícies, recomanacions o comunicats dels productes comercialitzats de RT, per mitjans electrònics i/o convencionals, sempre que l’Usuari no n’hi hagi manifestat la seva oposició sobre això.
  • Enviament de comunicacions comercials a l’Usuari, per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis (i)de les empreses del Grup a què pertany RT (podeu consultar les empreses del Grup a l’apartat “Empreses del Grup” de la present Política de privadesa) i, (ii) d’altres empreses amb què RT col·labori relacionades amb els sectors d’activitat de telecomunicacions i d’energia (que podeu consultar a (RAINBOWTELECOM.CAT)), si l’Usuari dóna el seu consentiment per fer-ho marcant la casella corresponent.

5. Quines dades tractarà RT?

Durant la utilització de la Plataforma serà possible que siguin tractades les dades personals següents:

 • Gestió de la relació contractual amb l’Usuari per la contractació de serveis de RT:
  • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.
  • Dades econòmiques i financeres: targeta bancària i dades relatives a l’avaluació de la solvència.
  • Dades de subministrament: Codi Universal de Punt de Subministrament (CUPS)
  • Dades de navegació: (adreça IP i les dades del vostre compte per permetre el funcionament de la Plataforma a través d’ús de cookies)
 • Donar resposta a les qüestions plantejades a través dels canals de contacte habilitats:
  • Dades identificatives: nom i cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
  • Altres dades: dades facilitades pels mateixos Usuaris als camps oberts dels formularis disposats a la Plataforma.
 • Realització d’enquestes de qualitat i satisfacció:
  • Dades identificatives: nom i cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
  • Dades de transacció de béns i serveis.
  • Altres dades: dades facilitades pels mateixos Usuaris als camps oberts dels formularis disposats a la Plataforma.
 • Enviament de comunicacions comercials:
  • Dades identificatives: nom i cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
  • Dades de transacció de béns i serveis.
  • Dades de navegació a la Plataforma.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-li la informació continguda a la Política de Privadesa, eximint a RT de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Això no obstant, RT podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6. Quina és la legitimació del tractament de les dades de l’usuari per part de RT?

El tractament de les dades de l’Usuari per part del RT està legitimat en el compliment del contracte de prestació de serveis existent entre les parts, així com, si escau, en l’interès legítim i en el consentiment sol·licitat, que pot retirar a qualsevol moment. En particular, RT tracta les dades amb les bases legitimadores següents:

 • Gestió de la relació contractual amb l’Usuari per la contractació de serveis de RT: El tractament de dades derivat d’aquesta finalitat tindrà com a base de legitimació el compliment de la relació contractual.
 • Donar resposta a les qüestions plantejades a través dels canals de contacte habilitats: El tractament de dades derivat d’aquesta finalitat és el consentiment, que l’Usuari podrà retirar en qualsevol moment. En cas que l’Usuari retiri el consentiment no es podrà donar tràmit a la consulta o qüestió plantejada.
 • Realització d’enquestes de qualitat i satisfacció: Els tractaments derivats de la realització d’enquestes de qualitat i satisfacció tindran com a base de legitimació l’interès legítim, reconegut al responsable del tractament, RT, per la normativa.
 • Enviament de comunicacions comercials: El tractament derivat d’aquesta finalitat tindrà com a base de legitimació l’interès legítim, reconegut al responsable del tractament per la normativa.

Aquest interès legítim es basa en la consideració de l’interès dels Usuaris com a clients de RT d’oferir-los serveis per mitjà de màrqueting directe. D’altra banda, el tractament de dades derivat de l’enviament de comunicacions comercials d’empreses del Grup (podeu consultar les empreses del Grup a l’apartat “Empreses del Grup” de la present Política de privadesa) i d’altres empreses amb què col·labora RT ( que podeu consultar a (WWW.RAINBOWTELECOM.CAT)) es basa en el consentiment, que l’Usuari atorga en el moment de registrar-se a la Plataforma i que podrà retirar en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

7. Amb quins destinataris es compartiran les dades de l’usuari?

No està prevista la comunicació de les vostres dades personals a tercers. Això no obstant, les dades personals facilitades per l’Usuari a través de la Plataforma podran ser comunicades a:

 • Les administracions públiques, en els casos previstos a la llei.
 • Jutjats i Tribunals, en els casos previstos a la llei.
 • Els Bancs i entitats financeres, per al compliment de la relació contractual.
 • Les societats del grup empresarial a què pertany RT (pot consultar les empreses del Grup a l’apartat “Empreses del Grup” de la present Política de privadesa), amb base en l’interès legítim que confereix la normativa de protecció de dades, amb fins administratius de gestió del grup empresarial.
 • Les societats del grup empresarial a què pertany RT (pot consultar les empreses del Grup a l’apartat “Empreses del Grup” de la present Política de privadesa), i altres empreses amb què RT col·labori relacionades amb els sectors d’activitat de telecomunicacions i d’energia (que podeu consultar a (WWW.RAINBOWTELECOM.CAT)), amb la finalitat que remetin a l’Usuari comunicacions comercials, per mitjans electrònics i convencionals, si l’Usuari ho autoritza marcant la casella corresponent.

8. Transferències internacionals de dades

RT requereix fer transferències internacionals de les vostres dades a països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Això no obstant, per a això sempre hi ha d’haver una decisió d’adequació, o, si no, s’hauran desplegat les garanties oportunes, com les clàusules contractuals tipus o l’adopció de mesures addicionals i suplementàries.

9. Conservació de les dades

Les dades personals facilitades per l’Usuari seran conservades a les bases de dades de la Plataforma durant els següents terminis:

 • Dades facilitades per a la gestió de la relació contractual amb l’Usuari per la contractació de serveis de RT: les dades facilitades per gestionar, tramitar, formalitzar i donar seguiment a les contractacions realitzades es conservaran durant la relació contractual i, una vegada finalitzada aquesta, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’n puguin derivar.
 • Dades utilitzades per donar resposta a les qüestions plantejades a través dels canals de contacte habilitats: les dades seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la vostra sol·licitud i, un cop finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la sol·licitud esmentada.
 • Dades utilitzades per realitzar enquestes de qualitat i satisfacció a l’Usuari: seran conservades durant un període de dos (2) anys.
 • Dades utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials: les dades seran tractades d’acord amb aquesta finalitat fins que l’Usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.

10. Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals RT tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre’ls comunicacions comercials amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies. En cas que l’Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de RT pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@rainbowtelecom.cat, clicant a l’enllaç que us apareixerà a la part inferior de les comunicacions comercials remeses.

11. Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari garanteix que és més gran de divuit (18) anys i que les dades que facilita a RT són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. De la mateixa manera, garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a RT per als fins assenyalats. En tot cas, l’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través de la Plataforma i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi RT o tercers.

12. Exercici de drets

Com a titular de les dades, l’Usuari pot enviar un escrit a RT, a l’adreça indicada a la capçalera de la present Política de Privadesa, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça: info@rainbowtelecom.cat, adjuntant fotocòpia de el vostre document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per exercir els drets següents:

 • Limitació del tractament, revocació del consentiment i oposició total o parcial al tractament:

En determinades circumstàncies (per exemple, en cas que el sol·licitant impugni l’exactitud de les seves dades, mentre se’n verifica l’exactitud), podrà sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, sent aquestes únicament tractades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Dret de Rectificació i Supressió:

Tindrà dret a sol·licitar la supressió de dades personals sempre que es compleixin els requisits legals d’aplicació, i la rectificació de les dades inexactes que li concerneixin quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. També tindrà dret a revocar el consentiment prestat ia oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en cas que el tractament estigui basat en el nostre interès legítim o l’interès legítim d’un tercer (incloent-hi el tractament que tingui per objecte el màrqueting directe i l’elaboració dels perfilats corresponents). En aquest cas, RT cessarà en el tractament, excepte acreditació de motius legítims.

 • Portabilitat de les vostres dades:

Tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat RT en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, ia poder transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que el responsable al qual els hagués facilitat els ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquests efectes.

 • Decisions individuals automatitzades:

Així mateix, a més dels drets esmentats, en cas que s’adoptin decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, tindrà dret a obtenir intervenció humana per part de RT ia expressar-ne el punt de vista ia impugnar la decisió.

 • Altres:

Igualment, quan es transfereixin dades personals a un tercer país oa una organització internacional, tindrà dret a ser informat sobre com es pot accedir o obtenir còpia de les garanties adequades relatives a la transferència. Així mateix, podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid, quan l’interessat consideri que RT ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

13. Mesures de seguretat

RT tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb allò previst a la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

14. Canvis

RT es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa en el moment que ho consideri oportú, en aquest cas es comunicarà als Usuaris. Per aquesta raó, us preguem que comproveu de forma regular aquesta declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la Política de Privadesa de RT.

15. Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant el contingut de la present Política de Privadesa.